Tài khoản Doulingo Plus, Duolingo Super học ngoại ngữ 2023

190.000

Tài khoản Duolingo Super, Duolingo Plus là một nền tảng học ngôn ngữ miễn phí và dịch văn bản dựa trên “crowdsourcing”. Thiết kế của nó giúp người dùng vượt qua các bài học và đồng thời cũng giúp dịch văn bản, tài liệu.

  • Tài khoản Doulingo Plus: 190k/ năm ( dùng chung ), 400k/ năm ( dùng riêng )

  • Tài khoản Doulingo Super: 250k/ năm ( dùng chung ), 450k/ năm ( dùng riêng )
Hotline: 0708.684.608
Tài Khoản
Giỏ Hàng
Hướng Dẫn Mua Hàng